top of page
Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

-Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri sureti ile birlikte TFF’ye FYS üzerinden dijital olarak ibrazı zorunludur.

 

-Anılan belgelerin asıllarının kulüpte muhafaza edilmesi zorunludur.

 

-Kulüpler hakkında ibraz ettiği belgelerin doğru ve aslına uygun olmadığının tespiti halinde Futbol Müsabaka Talimatı ile Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

-Futbol kulüpleri sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF’ye göndermek zorundadırlar.

 

-Kulüpler TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek,

 

-Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde noter aracılığı ile futbolcuya ve TFF’ye bildirmek,

 

-Kadro dışı bıraktıkları futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde hakkın kötüye kullanılması teşkil etmeyecek şekilde saha tahsis etmek ve antrenman koşullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etmek,

 

-Sigorta, Kulüpler, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıt vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı TFF tarafından belirlenmiş özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve gerçekleşen rizikoyu beş günlük süre içerisinde özel sigorta şirketine bildirmek.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

-Ücret, sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutardır.

 

-SGK kayıtlarında gösterilecek ücret futbolcu sözleşmelerinde belirlenen ücrettir. Bu ücrete peşin ödenen ücret dahil değildir. Ancak garanti ödemeler ve sürekliliği olan ödemeler dahildir.

 

-Futbolcunun aldığı ücret SGK kayıtlarında gösterilmek zorundadır. Aksi durumda futbolcu sözleşmeyi haklı sebeple sona erdirir ve futbolcu sözleşmedeki tüm haklarını talep edebilir.

 

-Sözleşmeden doğan haklı bir gerekçe olmaksızın, mali yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre geciktiren kulüplere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından;

 

a) ihtar,

b) kınama,

c) para cezası,

d) bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı yaptırımları uygulanabilir.

 

-Bir kulübün gecikmiş ödemesi bulunduğunun kabulü için, alacaklının (futbolcu veya kulüp) gecikmiş alacağına ilişkin, borçlu kulübe noter onaylı yazılı bir ihtar çekmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on günlük bir süre tanımış olması zorunludur.

 

-Yükümlülüklerin ihlalinde borçlu kulübe:

 

a) ilk ihlalde ihtar,

b) ikinci ihlalde kınama ve para cezası,

c) üçüncü ihlalde, bir transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı ve para cezası,

d) ihlalin üçten fazla tekerrürü halinde iki transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı ve para cezası, verilir.

 

-İhlalin ağırlığına göre yukarıda belirtilen yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir.

 

-İhlalin tekrarı, ağırlaştırıcı sebep olarak varsayılır ve bu durumda daha ağır cezalar verilir.

 

-Transfer yasağının uygulanması altı aydan iki yıla kadar ertelenebilir.

 

-Erteleme süresi içerisinde, transfer yasağının ertelenmesinden faydalanan kulübün bu madde kapsamında başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme ortadan kalkar ve yetkili kurul, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Ayrıca bu yaptırıma yeni ihlal için öngörülen yaptırım da eklenir.

 

-Talimat kapsamında sözleşme ilişkisinin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

-Gecikmiş alacağı olan futbolcu veya kulüp, yazılı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurarak borçlu kulüp hakkında yaptırım uygulanmasını talep edebilir.

 

-Hiçbir kulüp veya futbolcu, bir futbolcunun bir kulüpten diğerine gelecekteki transferi nedeniyle ödenecek tazminatın tamamı veya bir kısmı üzerinde üçüncü tarafların hak sahibi olabilmesine yönelik olarak üçüncü taraflarla sözleşme ilişkisine giremez.

 

-Bir futbolcunun gelecekte yapacağı transferlere ilişkin herhangi bir hak veya transfer tazminatı üçüncü taraflara devredilemez.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

bottom of page