top of page
  • bahacimustafaoglu

FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMEYİ HAKLI NEDENLE FESİH ETMESİ

-Futbolcunun sözleşmeyi haklı sebeple fesih etmesi halinde, futbolcu sözleşmedeki haklarını yine talep edebilir.

 

-Kulübün, futbolcunun ücretlerini ödememesi halinde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF’ye noterden keşide edeceği bir ihtarname ile ücretinin 30 gün içerisinde ödenmesini bildirmek zorundadır.

 

-Kulüp, söz konusu mehile rağmen ücretini ödemediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.

 

-Kulüp sözleşmeden kaynaklanan diğer edimlerini yerine getirmemesi halinde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübe noterden keşide edeceği bir ihtarname ile söz konusu ihlalin 30 günden az olmamak kaydıyla uygun bir süre içerisinde ortadan kaldırılmasını veya edimlerini yerine getirmesini bildirmek zorundadır.

 

Kulüp, söz konusu mehile rağmen edimlerini yerine getirmez ve ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlamaz ise futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.

 

-Buradaki süreler, TFF bildirimi ya da noter ihtarından kulübe hangisi daha erken tebliğ edilmiş ise onun tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar.

 

-23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10’undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir.

 

-Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir.

 

-Futbolcu, sportif haklı sebeple feshi kulübünün ilgili sezondaki son müsabakasından itibaren 15 gün içinde yapmak zorundadır.

 

-Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter kanalıyla bir ihbarname keşide etmek suretiyle gerçekleştirmeli ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFF’ye göndermelidir.

 

-Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

2 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri sureti ile birlikte TFF’ye FYS üzerinden diji

Comments


bottom of page