top of page
  • bahacimustafaoglu

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün yanı sıra belirtilen sportif cezalar uygulanır.

 

-Ancak futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması, Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması, Futbolcunun, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’na aykırı davranışları nedeniyle kesinleşmiş en az 4 resmi müsabakadan men cezası almış olması halleri hariçtir.

 

-Sportif cezalar şunlardır;

 

a-Koruma dönemlerinde futbolcular tarafından haksız fesih ya da kulüp tarafından yukarıda sayılan haller dışında haklı bir sebebe dayanarak fesih gerçekleştirilmesi halinde futbolcuya dört ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir.

 

Ağırlaştırıcı sebeplerin varlığı halinde, söz konusu men cezasının süresi altı aya çıkarılabilir.

 

Bu sportif cezalar futbolcuya ve ilgili kulüplere tebliğ edilir ve tescilli olduğu kulübün; devre arasından sonraki ilk resmi müsabakasından, sezonun ikinci devresinde veya sezonun son resmi müsabakası ile takip eden sezonun ilk resmi müsabakası arasında sportif cezanın verilmiş olması halinde, sezonun ilk resmi müsabakasından itibaren infaza başlanır.

 

-Koruma döneminden sonra sözleşmenin herhangi bir haklı sebep veya sportif haklı sebep olmaksızın feshi sportif cezalara sebebiyet vermez.

 

-Bununla birlikte koruma dönemi dışında, futbolcunun sözleşmesini tescil edildiği kulübün ilgili sezondaki son resmi maçından itibaren 15 gün içinde feshetmemesi halinde futbolcuya disiplin cezaları uygulanabilir.

 

-Koruma dönemi içerisinde futbolcuyu feshe yönelten veya sözleşmenin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı ödeme yükümlülüğünün yanı sıra sportif yaptırımlar da uygulanabilir.

 

-Önceki sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleşmesini feshe yönelttiği varsayılır.

 

-Bu durumda, kulübe en az bir, en fazla iki transfer ve tescil dönemine kadar transfer yasağı verilir.

 

-Sportif cezalar ancak talep üzerine münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilebilir.

 

-Bunun için, transfer ve tescil döneminin sonuna kadar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na müracaat edilmesi şarttır. Bu süre, hak düşürücü süre niteliğindedir.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

3 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri sureti ile birlikte TFF’ye FYS üzerinden diji

Comments


bottom of page