top of page
  • bahacimustafaoglu

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE ÜCRET VE SGK

-Ücret, sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutardır.

 

-SGK kayıtlarında gösterilecek ücret futbolcu sözleşmelerinde belirlenen ücrettir. Bu ücrete peşin ödenen ücret dahil değildir. Ancak garanti ödemeler ve sürekliliği olan ödemeler dahildir.

 

-Futbolcunun aldığı ücret SGK kayıtlarında gösterilmek zorundadır. Aksi durumda futbolcu sözleşmeyi haklı sebeple sona erdirir ve futbolcu sözleşmedeki tüm haklarını talep edebilir.

 

-Sözleşmeden doğan haklı bir gerekçe olmaksızın, mali yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre geciktiren kulüplere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından;

 

a) ihtar,

b) kınama,

c) para cezası,

d) bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı yaptırımları uygulanabilir.

 

-Bir kulübün gecikmiş ödemesi bulunduğunun kabulü için, alacaklının (futbolcu veya kulüp) gecikmiş alacağına ilişkin, borçlu kulübe noter onaylı yazılı bir ihtar çekmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on günlük bir süre tanımış olması zorunludur.

 

-Yükümlülüklerin ihlalinde borçlu kulübe:

 

a) ilk ihlalde ihtar,

b) ikinci ihlalde kınama ve para cezası,

c) üçüncü ihlalde, bir transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı ve para cezası,

d) ihlalin üçten fazla tekerrürü halinde iki transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı ve para cezası, verilir.

 

-İhlalin ağırlığına göre yukarıda belirtilen yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir.

 

-İhlalin tekrarı, ağırlaştırıcı sebep olarak varsayılır ve bu durumda daha ağır cezalar verilir.

 

-Transfer yasağının uygulanması altı aydan iki yıla kadar ertelenebilir.

 

-Erteleme süresi içerisinde, transfer yasağının ertelenmesinden faydalanan kulübün bu madde kapsamında başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme ortadan kalkar ve yetkili kurul, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Ayrıca bu yaptırıma yeni ihlal için öngörülen yaptırım da eklenir.

 

-Talimat kapsamında sözleşme ilişkisinin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

-Gecikmiş alacağı olan futbolcu veya kulüp, yazılı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurarak borçlu kulüp hakkında yaptırım uygulanmasını talep edebilir.

 

-Hiçbir kulüp veya futbolcu, bir futbolcunun bir kulüpten diğerine gelecekteki transferi nedeniyle ödenecek tazminatın tamamı veya bir kısmı üzerinde üçüncü tarafların hak sahibi olabilmesine yönelik olarak üçüncü taraflarla sözleşme ilişkisine giremez.

 

-Bir futbolcunun gelecekte yapacağı transferlere ilişkin herhangi bir hak veya transfer tazminatı üçüncü taraflara devredilemez.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page