top of page
Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

-Profesyonel futbolcu, ancak kendisi ve ilgili kulüpler arasında akdedilecek yazılı bir sözleşme ile asıl kulübünden başka bir kulübe geçici olarak transfer edilebilir.

 

-Geçici transfer sözleşmesinin asgari süresi iki transfer ve tescil dönemi arasındaki süredir.

 

-Azami süresi ise bitiş tarihinin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olması koşulu ile 1 yıldır.

 

-Sözleşmede daha uzun bir süreyi ihtiva eden hükümler kabul edilmez.

 

-Futbolcunun geçici transfer sözleşmesinin sona ererek asıl kulübüne geri dönmesi halinde, geçici olarak yapılan tescil ile asıl kulübüne dönüşünde yapılan tescil, tek tescil olarak kabul edilir.

 

-Geçici transfer sözleşmesinin sona ermesi halinde, futbolcu, ancak transfer ve tescil dönemleri içinde asıl kulübüne yeniden tescil edilebilir.

 

-Geçici transfer sözleşmesinde sportif rekabeti ve futbolcunun katılacağı müsabakaları sınırlandıran hükümler bulunamaz.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

-Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların sözleşmelerinin tescilini talep ederken, TFF’ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanlarına, TFF Yönetim Kurulu ile TFF Yargı Kurulları, mahkemeler, FIFA veya UEFA Yargı Kurulları ile CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından hükmedilen kesinleşmiş kararlardan kaynaklanan vadesi geçmiş borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından transfere muvafakat edildiğine dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.

 

-Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır.

 

-TFF’ye, kulüplere ve futbolcu temsilcilerine kesinleşmiş borcu olan futbolcular, teknik adamlar, lisanslı futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri ile sözleşmelerini TFF' ye ibraz etmekle zorunlu olan diğer kişiler, vize işlemlerinin veya yeni sözleşme tescillerinin yapılabilmesi için kesinleşmiş kararlardan kaynaklanan ve vadesi geçmiş borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından vize ve tescile muvafakat edildiğine dair belge ibraz etmek zorundadır.

 

-Birinci fıkrada sayılan merciler tarafından hükmedilen kesinleşmiş kararlar nedeniyle transfer yasağı uygulanabilmesi için, Sosyal güvenlik Kurumu ve Vergi Daireleri haricindeki alacaklıların TFF’ ye yazılı talepte bulunmaları zorunludur.

 

-Transfer yasağı uygulanması, TFF diğer talimatlar gereğince yaptırım uygulanmasına engel değildir.

 

-Transfer yasağına maruz kalan borçlular, alacaklılarının para alacaklarına ilişkin kesinleşmiş kararları, cebri icra organları nezdinde takip etme yoluna gittiklerini bu durumu teyit eden resmi belgeleri ile birlikte TFF’ye yazılı olarak bildirdikleri takdirde bu alacaklar cebri icra organları nezdindeki takipten feragat edilmediği sürece transfer yasağına neden olmaz.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

-Bir futbolcu için, aynı anda birden fazla kulüp adına lisans verilemez.

 

-Bir futbolcunun, bir kulüpte profesyonel veya amatör olarak oynayabilmesi için ilk tescil işlemleri de dahil olmak üzere bağlı olduğu kulübü adına TFF nezdinde FIFA Kimlik numarası verilmek suretiyle elektronik tescil sistemine tescil edilmiş olması zorunludur.

 

-Futbolcular aynı sezon içerisinde, sözleşme yenileme ve vize işlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içerisinde iki kulübe tescil edilen futbolcunun kulüplerden birinin resmi müsabakalarında oynamaması halinde tescil dönemleri içerisinde üçüncü bir kulübe transfer ve tesciline izin verilir.

 

-Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir.

 

-Lisans işlemlerinde, yaş tashihleri dikkate alınmaz.

 

-Hiçbir kulüp veya futbolcu köprü transfer işleminde bulunamaz.

 

-Aksi ispat edilmediği sürece aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

bottom of page